1. Hjem
  2. Leievilkår

Leievilkår

Flag_of_Great_Britain_(English_version).png  ENGLISH: Rental Terms

 

FORMÅL:

Disse betingelsene regulerer leie av maskiner og utstyr fra Ekspert Maskinutleie AS til bruk i Norge.  Utstyr kan ikke føres ut av landet uten forhåndsgodkjenning av Ekspert Maskinutleie AS. Dersom disse vilkårene skal fravikes, skal det gjøres skriftlig avtale hvor disse leievilkårene vedlegges.


BEREGNING AV LEIEN:

Leietiden løper fra og med den dag utstyret tas ut fra vårt depot, til og med den dag det er levert tilbake. Leietiden for maskiner og utstyr som betjenes av en bruker beregnes for virkedager (5 dagers uke) 1 skift, maks 40 timer, dersom ikke annet er avtalt. Det belastes ikke for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager, med mindre utstyret er i bruk på disse dager.

 

For utstyr og annet som ikke betjenes f eks slampumper, vifter, containere, arbeidsbrakker o.l. belastes døgnleie – alle dager.
Ved leie over lengre perioder (over 1 uke) - be om pris. Ved større etablerte leieforhold ønsker vi å avtale priser, rabatter og betalingsbetingelser på forhånd.

 


LEIETAKERENS ANSVAR:

Leietaker er ansvarlig for utstyret fra dette forlater utleierens depot til det er returnert til samme. Leietakeren forplikter seg videre å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henholdt til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av Ekspert Maskinutleie AS. Videre plikter leietakeren å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende samt unødig ytre påvirkning. De priser som er oppgitt i prislisten forutsetter bruk av utstyret i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel.

 

Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, spettbrekkasje utover normal slitasje belastes leietaker. Feil og mangler ved utstyret skal meldes Ekspert Maskinutleie AS innen 24 timer, ellers anses utstyret å være i normal forskriftmessig stand ved utlevering.

 


UTLEIERENS ANSVAR: 

Ekspert Maskinutleie AS er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for eventuelle tap eller skade og andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av leietakerens bruk av - eller driftsstans på utstyret.

 


TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET:

Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har nødvendige sertifikater og har fått opplæring i dets bruk, og således har de nødvendige ferdigheter til å behandle utstyret korrekt og unngå å sette seg selv eller andre i fare. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedrørende utstyrets bruk. Leietakeren plikter å sette seg inn i bruksanvisning og de til enhver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser, samt å følge disse. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. For å forebygge unødig driftsstans/ reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette, og om nødvendig foreta etterfylling av oljer/væsker og smøre alle punkter samt sjekke vannivå og etterfylle vann på batterier. Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeid kan avtales. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjon av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleieren. Utleieren har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

SERVICE - VEDLIKEHOLD ETC.: 
Service og nødvendig vedlikehold av maskinene dekkes av Ekspert Maskinutleie AS innenfor normal arbeidstid (dersom ikke annet er avtalt). Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker. 

FORSIKRING: 
Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykke. Et forsikringstillegg på 6 % av brutto leiepris beregnes ved ethvert leieforhold og kommer tillegg til gitte leiepriser. 
Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker: Skade som følge av forsett eller grov uaktsomhet, - skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/ retningslinjer. - Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, frostvæske etc. 
Egenandelen på kr. 15.000,- dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skadebeløpet under egenandelens beløp dekkes aktuelle beløp av leietaker. Ekspert Maskinutleie AS gir ingen driftsgaranti på maskiner og er derfor ikke økonomisk ansvarlig ved driftsstans på utstyr. 

BETALINGSBETINGELSER: 
Ved korte leieforhold til ikke-registrerte kunder betales leien på forhånd og legitimasjon kreves. Ved leieforhold til etablerte kunder gjelder avtalte betalingsbetingelser. 

AVTALE/KONTRAKT: 
Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leiebetingelser med begge parters ansvar. Kontrakten underskrives/godkjennes av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet. 

FRAKT: 
Frakt tur/retur Ekspert Maskinutleie as belastes leietaker og avtales i hvert enkelt tilfelle. 

FREMLEIE: 
Leietakeren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) av utstyret. 


SÆRLIGE VILKÅR: 

Utstyret kan være leaset fra ulike leasingselskaper (LS) til Utleier og er i de tilfeller LS’s eiendom. Denne avtalen blir da å anse som en fremleieavtale. Om LS hever sin leasingavtale med Utleier, så har LS rett til å heve denne avtalen, og i den forbindelse bl.a. kreve at utstyret blir levert til LS eller den LS anviser. LS har alternativt rett til å overta Utleiers rettigheter i h.h.t. avtalen. I så fall overtar LS ingen av Utleiers forpliktelser etter avtalen. Evt. innsigelser, krav m.v. leietaker måtte ha etter avtalen eller for øvrig overfor Utleier i anledning avtalen kan ikke gjøres gjeldende overfor LS, men kun overfor Utleier, også om Utleier skulle gå konkurs. Leietaker kan således ikke foreta leiereduksjon eller stans i leiebetalingene overfor LS som følge av evt. forhold, innsigelser mv. som nevnt. Dette gjelder også ved evt. fremsatt og/eller gjennomført hevingskrav eller oppsigelse, samt for evt. innsigelser som leietaker måtte ha i h.h.t. serviceavtale, herunder om den inkluderes i leieavtalen. Evt. heving eller oppsigelse av denne leieavtalen fra leietakers side, også etter Dekningsloven § 7-7, skal uansett skje med eget, skriftlig forhåndsvarsel til LS. Varselet skal ha minst 14 dagers frist. Om LS i så fall ønsker å overta Utleiers rettigheter i h.h.t. avtalen, så kan ikke heving eller oppsigelse gjøres gjeldende overfor LS. Denne bestemmelsen eller andre vilkår tilknyttet LS´s rettigheter, bl.a. avtalt leie, kan ikke endres uten skriftlig aksept fra LS.

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.