1. Hjem
  2. Leievilkår

Leievilkår

 

LEIEPRISER - BEREGNING: 
Leietiden løper fra og med den dag utsyret tas ut fra vårt depot, til og med den dag det er levert tilbake. Leietiden beregnes for virkedager (5 dagers uke) 1 skift, max 40 timer, dersom ikke annet er avtalt. Det belastes ikke for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager, med mindre utstyret er i bruk på disse dager. 

Ved leie over lengre perioder (over 1 uke) - be om pris på forhånd. Ved større etablerte leieforhold ønsker vi å avtale priser, rabatter og betalingsbetingelser på forhånd. 

LEIETAKERENS ANSVAR: 
Leietaker er ansvarlig for utstyret fra dette forlater utleierens depot til det er returnert til samme. Leietakeren forplikter seg videre å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henholdt til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av Ekspert Maskinutleie as. Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, spettbrekkasje utover normal slitasje belastes leietaker. Feil og mangler ved utstyret skal meldes Ekspert Maskinutleie as innen 24 timer, ellers anses utstyret å være i normal forskriftmessig stand ved utlevering. 

UTLEIERENS ANSVAR: 
Ekspert Maskinutleie as er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av evt. driftsstans på utstyret.  

FORSIKRING: 
Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykke. Et forsikringstillegg på 6 % beregnes ved ethvert leieforhold og kommer tillegg til gitte leiepriser. 
Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker: Skade forvoldt av grov uaktsomhet,- skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer. - Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, frostvæske etc. 
Egenandelen på kr. 15.000,- dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skadebeløpet under egenandelens beløp dekkes aktuelle beløp av leietaker. 

BETALINGSBETINGELSER: 
Ved korte leieforhold til ikke registrerte kunder betales leien på forhånd og legitimasjon kreves. Ved leieforhold til etablerte kunder gjelder avtalt kredittid. 

KONTRAKT: 
Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leiebetingelser med begge parters ansvar. Kontrakten underskrives av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet. 

FRAKT: 
Frakt er tur/retur Ekspert Maskinutleie as belastes leietaker og avtales i hvert enkelt tilfelle. 

FREMLEIE: 
Leietakeren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) av utstyret. 


SERVICE - VEDLIKEHOLD ETC.: 

Service og nødvendig vedlikehold av maskinene dekkes av Ekspert Maskinutleie as innefor normal arbeidstid (dersom ikke annet er avtalt). Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker.

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.